fbpx

Algemene voorwaarden SerVeer

 

Definities

1. Veerle van der Putten: SerVeer, gevestigd op Dennenoord 7 5527 EZ Hapert onder KvK nr. 76087034
2. Opdrachtgever: degene met wie SerVeer een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: SerVeer en de opdrachtgever samen.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SerVeer.
1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 Uitvoering van een opdracht

2.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
2.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst naar de mening van opdrachtnemer wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen meerwerk tot gevolg hebben, geschiedt dit meerwerk voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle vergunningen en alle toestemmingen van- en overeenkomsten met derden – waaronder cateraars, eigenaren/verhuurders van locaties, acteurs en overige uitvoerders van events – die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.
3.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens de overkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement.
3.3 Opdrachtgever zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van bezoekers, artiesten, crew, (overige-) derden en materialen van het overeengekomen evenement. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer omstandigheden volgens opdrachtnemer daartoe nopen.
3.4 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en middelen, welke opdrachtnemer nodig heeft voor de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Leveringstermijnen

Overeengekomen (leverings)termijnen zijn altijd bij benadering. SerVeer zet zich in om deze termijnen na te komen, echter wanneer SerVeer hier desondanks niet in slaagt, ontslaat dit de ander partij(en) niet van diens verplichtingen.

Artikel 5 Offertes

5.1 Alle aanbiedingen (voorstellen, prijsopgaven, offertes) gedaan door of namens SerVeer, zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Een voorstel is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het voorstel of offerte staat vermeld.
5.3 Bij akkoord offerte van een totaal bedrag van €1.000,00 of meer vragen wij om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Het resterende bedrag zal na afloop van de opdracht betaald worden.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Tenzij anders vermeld zijn bedragen altijd exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn onder alle omstandigheden voorbehouden.
6.2 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door SerVeer vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Dit is op basis van nacalculatie.
6.3 Prijswijziging zijn onder alle omstandigheden voorbehouden. Indien een overeenkomst reeds is gesloten, mag de prijsverhoging slechtst gebaseerd zijn op een kostprijsverhogende factor die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst.
6.4 SerVeer heeft het recht om meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen.
6.5 SerVeer heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SerVeer prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

Artikel 7 Annulering door opdrachtgever

7.1 Enige verhindering, door welke oorzaak ook, aan de zijde van de opdrachtgever waardoor het evenement niet of niet geheel kan doorgaan, komt geheel voor risico van opdrachtgever en ontslaat deze nooit van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is annulering van overeenkomsten waarbij de wederpartij als koper optreedt niet mogelijk. In alle andere situaties is annulering door een wederpartij enkel toegestaan na betaling van onderstaande (schade)vergoeding aan SerVeer:
• Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang 25% van de totaalprijs
• Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang 50% van de totaalprijs
• Bij annulering tot 24 uur voor aanvang 75% van de totaalprijs
• Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% van de totaalprijs
Dit met dien verstande dat alle externe kosten altijd voor 100% worden doorbelast aan de wederpartij.

Artikel 8 Annulering door SerVeer

8.1 SerVeer is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden ieder voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door SerVeer zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan SerVeer gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt SerVeer onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
8.2 In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door SerVeer geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan SerVeer kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan aan SerVeer.
9.2 Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het uurtarief in rekening gebracht.
9.3 SerVeer is gerechtigd om altijd, op elk moment en zonder opgave van redenen van een opdrachtgever een borgsom, vooruitbetaling of een zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SerVeer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.4 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag SerVeer haar verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
9.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SerVeer op de klant onmiddellijk opeisbaar.
9.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SerVeer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SerVeer te betalen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 SerVeer is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien er voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door SerVeer.
10.2 SerVeer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
10.3 Indien SerVeer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Elke van de wil van Serveer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder valt in ieder geval het in gebreke blijven van leveranciers van SerVeer, transportmoeilijkheden, oorlogen, opstanden, brand, inbraak en andere ernstige storingen bij SerVeer.
11.2 In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van SerVeer opgeschort. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien SerVeer voor het intreden van de overmachtsituatie reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, of indien SerVeer door de overmacht situatie slechts aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen, is de wederpartij verplicht om het bedrag evenredig aan dit deel te voldoen.

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden

12.1 SerVeer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
12.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal SerVeer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SerVeer is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 18 augustus 2022

Scroll naar boven